Regulamin rezerwacji i korzystania z apartamentów Apartimento


Warunki rezerwacji

 • Niniejszy REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW APARTIMENTO określa warunki rezerwacji i korzystania z apartamentów Apartimento we Wrocławiu.
 • Apartament wynajmowany jest na doby.
 • Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00.
 • W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 • Oferta Bezwrotna - wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości rezerwacji dokonana w dniu rezerwacji.
 • Oferta Bezzwrotna. Przedpłata nie podlega zwrotowi.
 • Oferta Zwrotna - wymagana jest przedpłata w wysokości 20% wartości rezerwacji dokonana w dniu rezerwacji i 80% do 14 dni przed przyjazdem.
 • Opłata Bonem Turystycznym wymagana jest zawsze w dniu rezerwacji
 • Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 • Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.
 • Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu oraz wynikłe z niezabezpieczenia drzwi wejściowych, po opuszczeniu Lokalu, przed nieuprawnionym wtargnięciem osób trzecich
 • Dla Gościa Apartamentu może być udostępnione wskazane miejsce parkingowe w garażu podziemnym budynku przynależne do Apartamentu. Właściciel Apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 • Liczba osób przebywających w Apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. W przypadku przekroczenia podanej przy rezerwacji liczby osób Rezerwujący zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. Będzie to stanowić podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 • Przebywanie w apartamencie zwierząt jest niedozwolone. Złamanie tego zakazu skutkuje karą pieniężną w wysokości 300 zł za każdą zarezerwowaną przez Gościa dobę. (Chyba, że ustalono inaczej w formie pisemnej).
 • W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i zażywania innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, obsługa Apartamentu obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.
 • Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
 • Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Apartimento zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja czy inne Służby, uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze, karty oraz piloty. Zagubienie klucza, karty lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za sztukę
 • Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli Apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 • Obsługa ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 • W przypadku uznania przez obsługę Apartamentu zachowania Klienta lub osób mu towarzyszących za naruszające zasady, regulaminy lub dobre obyczaje, wlaściciel Apartamentu lub osoba go reprezentująca są uprawnione do wejścia do Apartamentu bez zgody Gościa oraz do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i wyproszenia wszystkich osób, a w razie konieczności usunięcia Gości z Apartamentu w asyście Policji.
 • Dokonanie rezerwacji i/lub opłacenie oznacza, że Gość wskazany w rezerwacji oraz wszystkie osoby mu towarzyszące zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zobowiązały do jego przestrzegania

Zasady rezerwacji online

I. Rezerwacja

 1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania e-maila z informacją o jej przyjęciu.
 2. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty.

II. Anulowanie i zmiany rezerwacji

 1. Nie wykonanie czynności opisanych przy składaniu rezerwacji, w wymaganym Gościaterminie, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 2. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

III. Ustalenia końcowe

 1. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z obsługą.
 2. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

Apartimento Wrocław

ul. Żmudzka 27, 51-354 Wrocław, woj. dolnośląskie | email: email to Apartimento, tel: +48 607322343 | NIP: PL7491592596

facebook   twitter   pinterest   youtube